Privacy beleid Snellies waskit

Kaarsenatelier Snellies waskit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Snellies waskit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Meewerken aan de rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u ook zullen wijzen op deze verschillende rechten.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • BTW nummer

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Snellies waskit alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. Snellies waskit hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Snellies waskit verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Versturen van informatie, offertes, orderbevestigingen en facturen.
 • Telefonisch contact of benadering per e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Bezorgen en/of verzenden van bestellingen.

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen u en Snellies Waskit. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is, of u ons hier toestemming voor geeft.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, denk hierbij aan de leverancier van ons facturatiesysteem. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij in de verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen dienen zich ook te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Dit alles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De website van Snellies waskit gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De persoonsgegevens zijn gedigitaliseerd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • In geval van een mogelijk data lek zal dit direct worden uitgezocht en wordt er binnen 72 uur melding gedaan bij het meldloket Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Snellies Waskit

Manon Snel en Mandy Snel

Info@kaarsenvantorens.nl

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Kijk dan op wetten.overheid.nl.

Aanpassen Privacy Beleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste update: 1 juli 2018